برچسب: ژرف‌اندیشی

چه خوب می‌شد اگر

امروز که از خواب جدا شدم و از ایوان به آسمان نگریستم آن را آبی خوش‌رنگی دیدم که در پهنه‌اش هاتا (حتی) یک‌تکه ابر هرچند کوچکی نبود گویی با همه زیبایی‌اش لبخند می‌زند. به...