دسته: گیتی پور فاضل

تبنگوهای تهی…

چشم به راهت هستند تا برگه‌ای که در آن میزان بلاهت‌ات را نوشته‌ای درونش اندازی ، ۴۵ سال رای دادی و هر روز سفره‌ات کوچکتر و کو چکتر گردید امروز در آن سفره کوچک‌ات...

برنامه‌هایی که برای خاورمیانه چیده شده مو به مو عملی می‌گردد و فراتر از گفتمان‌های سیاسی گروه‌ها عمل می‌کند.

تاکنون آنچه دیده و درتاریخ خوانده می‌شود بسترسازی برای ناخشنودی مردم تا نطقه جوش است تا در آن نقطه برنامه از پیش تعیین شده را عملی سازند ؛ همین رفرم را هم می‌شد پیش...