درود به زنان ایران

امیدوارم در پیش برد اهدافمان که همانا گسستن زنجیرهای بندگیست که دراحکام فقهی پیوندزده شده با آسمان از هزاران سال پیش مردان خدا برایمان به ارمغان اورده و تا کنون درقوانین امروز که جهان هزاره سوم را با فن آوریهای شگفت انگیزش به آزمون نشسته ؛ جای داده اند که بند بندش جان و تنمان را به بند کشیده و می آزارد پیروزی شویم .
به یاد داشته باشیم که هرگز رهروان پیشین این راه دراز و ناهموار را از یاد نبریم ؛ از بی بی خانم بختیاری تا صدیقه دولت ابادی و فرخ روپارسا ومهر انگيز منوچهریان که همه روشنگر راه زنان هشیار زمان خویش و نیز کنونی بوده اند . امروز ما نیز راه پر نشیب و فراز انان را دنبال می کنیم .
هروان خستگی ناپذیریم که در این راه به خود می بالیم چون توانسته ایم آواز آکنده از غممان را درپیکاری خونینی که با فرمانروایان خودکامه داشته و داریم در همه جهان به پیچانیم ونشان دهیم تا همگان بدانند ما از تبار گُردآفریدها ؛یوتاب ها؛ گُردیه ها و بانو گشسب ها هستیم باکارنامه ی کهن ودرخشان در پشت سر .
ما امروز اواز دلخراشمان را با ازدست دادن دختران و زنان و مردان دلیر و دلاورمان که نامشان ماندگار تاریخ است درپهنه جهان با شوری آکنده از توانایی در نبردی نابرابر انداخته ایم که تا دور دست ها رفته و ما را سربلند زنان رزمجوی در راه دستیابی به حقوق انسانی کرده است .
ماچنان پای در رکاب می فشاریم که پیکر نیمه جان فرمان روایان خودکامه را به لرزه آورده ایم ؛ مردانی که هنوز در باورهای وامانده در پیوند با بیگانگان ۱۴۰۰ سال پیش در جا می زنندو زمانه خود را نشناخته اند و با چشمان نابینا وگوشیهای ناشنوایشان دست به گریبانند .
برای جهانیان شگفت آور است که همان بیگانه های شمشیر به دستی که نیاکان مارا گردن زد
ند و باخون و ویرانگری توانستند یورشی سخت به فرهنگ و باورهایمان آورده باورهای خشن خودرا به کرسی بنشانند ودر جمجمه ها فرو کنند ؛ امروز به هوش امده کشور واپس مانده خود را ارام ارام با جامعه جهانی همراه می سازند که تا دو دهه پیش زنانشان نه شناسنامه داشتند ونه در شمار جمعیت کشور می آمدند ؛ باید به هشیار شدگان برخی از مردان عربستان که با شناخت زمانه خویش دست به دگرگونی زده اند دستمریزاد گفت که بی گمان زنان پیشروشان در این کار بی تاثیر نبوده و نیستند . همه زنان امروز در هر کجای این جهان که برای دسترسی به حقوق انسانی خود و برای دگرگونی این سیستم مردسالار که هزاران سال بر بندگی ما مُهر زده پای می فشارند و پیکار می کنند بی گمان در کارنامه کشورشان از جایگاهی والا برخوردار بوده و خواهند بود برایم نیز چنان گرامی وارجمندند که جان شیرین در پیکرم .
راهمان پُر رهرو تا پیروزی باد که رسیدن به آماجمان دگرگونی ژرفی را در زندگی همه زنان خاور میانه شماره خواهد زد هرچند که دشوار و خونباراست .
گسستن یک یک بندها و بیرون شدن از بندگی قوانین چه آسمانی چه زمینی کار ستُرگیست که ما زنان دنبال می کنیم .
گیتی پورفاضل

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط