برچسب: نهضت مقاومت ملی ایران

دعوت به مراسم ۶ اوت ۲۰۲۴

هموطنان گرامی، سی‌و سه سال پیش، در ششم اوت ۱۹۹۱ کماندوهای «‌‌‌گروه ویژه»ی تحتِ نظارت مستقیم علی خامنه‌ای، دکتر شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر نظام مشروطه‌ی سلطنتی ایران، ادامه دهنده‌ی ثابت قدم راه مصدق و...

تبنگوهای تهی…

چشم به راهت هستند تا برگه‌ای که در آن میزان بلاهت‌ات را نوشته‌ای درونش اندازی ، ۴۵ سال رای دادی و هر روز سفره‌ات کوچکتر و کو چکتر گردید امروز در آن سفره کوچک‌ات...