برچسب: نشریه قیام ایران

قیام ملی ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱

در بهار سال ۱۳۳۱ دکتر مصدق به فکر آن افتاده بود که مبارزه را از جبهه نبرد خارجی بداخل بکشاند. زیرا با تجربه یک سال زمامداری و مبارزه سرسختانه به این نتيجه رسیده بود که پیروزی نهایی در مبارزه با استعمار بدون برداشتن موانعی که ارتجاع وفئودالیسم داخلی با پشتیبانی قدرت استعمارگر، بر سر راه مبارزه ایجاد می‌کردند، مقدور نخواهد بود.

ایران آزاد و مستقل در خط مصالح بین‌المللی

امروز به‌روشنی قابل‌استنباط است که مقابلـه ملت؛ مقابله حتى توده‌ها، علی‌رغم نفوذ مزمـن آخوندی با رژیم ضدملی ولایت‌فقیه و نا فرهنگی که تکیه‌گاه آن است با تابناک‌ترین شکل «بازگـشـت بـه هویت ملی» آمیخته است و این خود که قطعاً از چشم تیزبین سیاست پردازان دنیا دور نیست فرصت مغتنمی است به بود تأکید بر این واقعیـت که به بازی گرفتن سرنوشت ملتی با چنین احساس و خودآگاهی آسان نیست.