برچسب: عروس رئیس سازمان اوقاف

خدعه‌های خمینی

موقوفه ۱۵۰ هکتاری در قزوین به همراه یک دامداری هزار رأسی در قبال ماهی یک میلیون تومان اجاره به عروس رئیس سازمان اوقاف واگذار شده است.