برچسب: جانباختگان-را-ازادی

تبنگوهای تهی…

چشم به راهت هستند تا برگه‌ای که در آن میزان بلاهت‌ات را نوشته‌ای درونش اندازی ، ۴۵ سال رای دادی و هر روز سفره‌ات کوچکتر و کو چکتر گردید امروز در آن سفره کوچک‌ات...