سی‌و دومین سالگرد قتل دکتر عبدالرحمن برومند

نهضت مقاومت ملی ایران

بنیانگذاردکتر شاپور بختیار

National Movement of the Iranian Resistance

NAMIR

Founded by Chapour Bakhtiar

بیانیه نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت

سی‌و دومین سالگرد قتل دکتر عبدالرحمن برومند

داغ مُهر جنایت بر پیشانی علی خامنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای

رهبر آدمکشان جمهوری اسلامی

در روز ۲۹ فروردین ۱۳۷۰، آدمکشان جمهوری اسلامی، دکتر عبدالرحمن برومند، رئیس وقت هیأت اجرایی نهضت، پیرو وفادار راه مصدق، دوست دیرینه و نزدیک‌ترین یار شاپور بختیار را بدستور مستقیم کمیته‌ی امور ویژه که برنامه قتل مخالفین را طراحی می‌کرد، تیغه‌ی کارد خود را در سینه‌ی پرمهرش فرو کردند و به زندگی افتخار‌آمیز او پایان دادند.

ستاد کشتار و حذف مخالفین در حکومت آخوندی مدت‌‌‌‌ها پیش از فروردین ۱۳۷۰ برنامه‌ی انتقام از برومند را ریخته‌‌ و حتی تاریخ اجرای این جنایت هولناک را قبل از کشتن دکتر شاپور بختیار قرار داده بود و می‌بایست با ضربه‌ی جبران ناپذیر فِقدان بنیان‌گذار و رهبر نهضت مقاومت ملی ایران بر پیکر اپوزیسیون ملی، سازمان ما نیز از وجود دیرینه‌ترین و نزدیک‌ترین یار و پشتیبان وی محروم گردد.

برومند با تاریخ و فرهنگ ایران آشنایی داشت و هنگام رودررویی با خطراتی که از سوی جمهوری اسلامی، یعنی دشمنان قسم خورده‌ی ملت و کشور ایران ایجاد می‌شد، بی‌باک بود و از معدود کسانی که در اوج مرحله‌ی به‌قدرت رسیدن خمینی به او نه!گفت؛ نظریات قهقراییِ او را آنچنان مستدل رد کرد؛ بطوری که آن امام دروغین دیگر حرفی برای زدن نداشت.

او در نخستین دیدار خود با خمینی و پس از شنیدن ادعایش که جنبش مردم از ۱۵ خرداد شروع شده است، گفت: ” آقای خمینی شما امروز بکلی فراموش کردید که در مملکت یک نهضت مشروطیتی هم بود؛ بعد از آن، از آن مهم‌تر نهضت ملی کردن نفت به رهبری مصدق ‌بود.”

بی‌شک اظهارات صریح و دلایل محکم برومند در آن ایام و بالاخص قرارگرفتنش در کنار دکتر شاپور بختیار نیز، به منظور سازمان دادن مبارزه علیه نظام واپسگرای اسلامی نمی‌توانست غلیان خشم خمینیِ کینه‌توز و سیاهدل نسبت به برومند را بدنبال نداشته باشد.

اعتقاد عمیق برومند به دموکراسی و کوشش خستگی‌ناپذیرش در جهت تحقق شعارها و اصول نهضت مقاومت ملی ایران، که خود در تدوین آنها بطور مؤثر دست داشت، تنها یک جنبه از خصوصیات شخصیت والای عبدالرحمن برومند است که می‌تواند برای مبارزات مردم در جهت سرنگونی نظام توتالیتر جمهوری اسلامی آموزنده باشد.

برومند می‌دانست و همواره می‌گفت که ملت ایران در حرکت بسوی تحقق آرمان والایِ حاکمیت ملی و سرفرازی می‌بایست ابتدا از سنگلاخ جمهوری اسلامی بگذرد.

نظام نکبت‌بار جمهوری اسلامی محکوم به‌فناست و این را؛ علی خامنه‌ای، رهبر رژیم آدمکشان، بیش از همه می‌داند. سبعیتی که او در سرکوب مردم، بویژه گلهای نوجوان مبارز و از جان‌گذشته از خود بروز می‌دهد، از یک‌سو، درنده‌خویی‌اش را و از دیگرسو، استیصال و ترسش را از سرنوست شومی که در انتظار اوست به منصه‌ی ظهور می‌گذارد و بکار بردن ابزار الکترونیکی وارداتی از چین برای تفتیش حرکات مردم در اماکن عمومی و درون وسایل نقلیه‌ی عمومی نیز نخواهد توانست مانع سرنگونی محتوم رژیم سیاه دینی در ایران باشد.

نهضت مقاومت ملی ایران در سی‌و دومین سالگرد قتل دکتر عبدالرحمن برومند؛ یاد آن شخصیت برجسته‌ی ملی و کوشنده‌ی راستینِ راه دکتر محمد مصدق را زنده نگاه می‌دارد و با ارج گزاردن به خدمات بزرگ وی به نهضت ملی ایران، می‌گوید:

ایران هرگز نخواهد مرد

۲۹ فروردین ۱۴۰۱ / ۱۸ آوریل ۲۰۲۳

نهضت مقاومت ملی ایران

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط