سرود نهضت مقاومت ملی ایران

اجرای شماره يک (کر)

اجرای شماره دو (سلو)

ارکستر تنها

ایرانی! خیز و برپا بدار

رسم و ره پایداری را

بُگسل به نیروی همبستگی

زنجیر بردگی و خواری را

ایران تو قبله هر امید

آباد زی! آزاد زی!

از همت شیران خود

خرم و جاودان باش و شاد زی!

تـــــــــــا ! خون در رگ ایرانی جاری است

ایران هرگز نخواهد مرد!

مـــــــــا! جمله جانبازان ایران ایــــــــــم

از …………! مرد و زن و کَلان و خرد

آرمان مــــــــا! آزادی است

جان را به آزادی شادی است

گر همه به کشتن تن دهیم

زان به که کشور به دشمن دهیم !

آزادی ! ای خجسته همای!

بی تو جهان سربه‌سر زنـــدان

ای برترین گوهر مردمــــی

باز آی و با ما بمان جاویدان

ما در رهت سر و جان دهیم

آزادی ! آزادی!

از پرتو سیمای تو

دل شود غرقه در نور شادی!

تـــــــــا ! گردش اختران برپاست

ایـــــــــــــران هرگز نخواهد مرد

مــــــــا ! جمله جانبازان ایرانیـــــم

گیل و آذری بلوچ و کرد

آرمان مــــــــا! آزادی است

جان را به آزادی شادی است

گر همه به کشتن تن دهیم

زان به که کشور به دشمن دهیم !

Print Friendly, PDF & Email

مطالب مرتبط