ملیون ایران وارثین حقیقی دست آورد های انقلاب مشروطیت اند و خاطره آن را گرامی میدارند

متن کامل سخنرانی  دکتر مصدق در مجلس پنجم در دفاع از قانون اساسی مشروطه

 و مخالفت با شاه شدن رضا خان نخست وزیر

بر گرفته از سایت سوسیالیستها