نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۲۳
     

۱- مادام که به حذف فیزیکی مخالفان و رقیبان سیاسی خود می اندیشیم به دموکراسی نمی رسیم.

۲- مادام که به گسترش و نهادینه کردن فرهنگ سیاسی دمکراتیک نمی اندیشیم به دموکراسی نمی رسیم.

۳- مادام که می اندیشیم که با مذهب و اخوند و ملا می توانیم به دموکراسی برسیم به دموکراسی نمی رسیم

۴- مادام که نپذیریم با رژیم های تیوکراتیک ، کمونیستی، سلطنت سنتی، نظامی، و تک حزبی سیستم سیاسی دمکراتیک تحقق نمی یابد به دموکراسی نمی رسیم.

۵- مادام که قانونمند نباشیم به دموکراسی نمی رسیم.

۶- مادام که توانایی‌ها و محدودیتهای خود و جامعه مان را نشناسیم به دموکراسی نمی رسیم.

۷- مادام که فکر کنیم رژیم اسلامی تهران اصلاح پذیر است به دموکراسی نمی رسیم.

۸- مادام که با جوامع دمکراتیک نتوانیم روابط معقول برقرار کنیم به دموکراسی نمی رسیم.

۹- مادام که باورهای دیگران را تحمل نتوانیم کنیم به دموکراسی نمی رسیم.

۱۰- مادام که نپذیریم که آینده ایران به تک تک ایرانیان تعلق دارد به دموکراسی نمیرسیم.

۱۱- مادام که اکثر متحدان ما کشورها و جوامع غیر دمکراتیک است به دموکراسی نمی رسیم.

۱۲- مادام که فکر کنیم با شعار دادن و نه گسترش شعور، بینش و دانش سیاسی به دموکراسی میرسیم به دموکراسی نمی رسیم.

۱۳- مادام که انصاف سیاسی را حتی در مورد دشمنان سیاسی مان بکار نبریم به دموکراسی نمی رسیم.

۱۴- مادام که شاهد نقض حقوق بشر، و آزادی باشیم و لی سکوت کنیم و خودکامگی را بپذیریم به دموکراسی نمی رسیم.

۱۵-مادام که ندانیم هیچ جامعه ای یکشبه به دموکراسی نمی رسد بلکه رسیدن به دمکراسی یک روند است که نیاز به تمرین دارد و ممکن است دهه ها به طول انجامد به دمکراسی نمی رسیم.

۱۶- مادام که از مشارکت سیاسی به شیوه های متفاوت کناره گیری کنیم به دمکراسی نمی رسیم.

۱۷- مادام که در کوچک ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده نتوانیم دمکراسی برقرار کنیم در جامعه بزرگ‌تر به دمکراسی نمی رسیم.

۱۸- مادام که در سازمان و گروه پابند به اصول دمکراسی نباشیم به دمکراسی در جامعه بزرگ نمی رسیم.

۱۹- مادام که به انتظار دیگران بنشینیم تا برای مان دمکراسی را به ارمغان اورند به دمکراسی نمی رسیم.

۲۰- مادام که در پندار و گفتار و کردار دمکرات نباشیم به دمکراسی نمی رسیم.

پس تعجب نکنید که چرا از سال ۱۲۸۵ خورشیدی/ ۱۹۰۶ میلادی به دمکراسی نرسیده ایم!

پس تعجب نکنید که چرا رژیم اسلامی با تمام جنایت هایی که کرده و همه نارساییهایی که دارد۴۳ سال دوام آورده است.

برای شما و عزیزان تان آخر هفته ای دلپذیر با شادی، آرامش، خبرها و رویدادهای خوش خواهانم.ابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.