نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۱۰
     

۱- نبود اسبان در صحنه تضمین پیروزی الاغان است.

۲-خلاقیت موجب خلاقیت بیشتر می شود.

۳- ترس از مشکلات از خود مشکلات بدتر و خطرناک‌تر است.

۴- وظیفه ما پیشگویی آینده نیست بلکه برنامه ریزی برای ان است.

۵- اگر در جامعه‌ای هیچ چیزی و هیچ کسی سر جای خود نباشند منتظر سقوط قریب الوقوع آن جامعه باشید.

۶- در سرزمین زادگاه من زندگان برای زندگی، شادی، فعالیت و تاثیر گذاری یه زیرزمین پناهنده می شوند و مردگان متحرک روی زمین راه می روند.

۷- عدم استفاده بهینه از مهارتها، تجربیات، دانش و توانایی افراد برای جامعه سم است.

۸- وقتی می توانی ادعای خردمندی کنی که پرسشگر، چالشگر، نقاد، و شکاک باشی و به انسان و خوشبختی او بیندیشی.

۹- امید به آینده درخشان برای جامعه ای که بر روی کودکان سرمایه گذاری نمی کند انتظاری بیهوده و عبث است.

۱۰- جامعه ای با اعضای فاقد انگیزه محکوم به سقوط است.

۱۱- اگر انتخاب های نادرست کنیم مسیول نتایج زیانبار و منفی آن هستیم و در واقع انتخاب نکردیم بلکه جنایت کردیم.

۱۲– اگر بهر دلیلی از حمایت آدم محقی طفره می روی دستکم از کسی که حقوق دیگران را نقض می کند دفاع نکن.

۱۳- انسان نه تنها مسیول سخنان، رفتار، و افکار خود است بلکه در زمانی که باید سخن بگوید و عمل کند ولی خاموشی و بی عملی برگزیند نیز مسیول است.

۱۴- رابطه ای مستقیم بین قدرت گیری بی مایگان و سقوط یک جامعه وجود دارد.

۱۵- مقایسه روشی است که به گزینش و تصمیم گیری درست کمک می کند.

۱۶- در جامعه ای که جدایی مذهب و سیاست تابو محسوب می شود انتظاری به پیشرفت چنین جامعه ای نتوان داشت.

۱۷- برای نابود کردن یک جامعه تاریخ آن جامعه را به سخره گیر، زنان جامعه را نادیده گیر و مانع قرار گرفتن افراد در جایگاه واقعی شان شو.

۱۸- رای دادن در جامعه ای غیرازاد و بسته خود فریبی و دیگر فریبی است و ره بجایی نخواهد برد بلکه فقط پایه های قدرت تبهکاران را تقویت می کند و تحکیم می بخشد.

۱۹- به شعور کسانی شک کنید که در ۴۳ سال گذشته در برابر انانیکه ما را به ۱۴۰۰ سال پیش برگرداندند خاموشی گزیده اند .

۲۰- هیچ جامعه ای و هیچ انسانی را نتوان بدون مشکل یافت ولی مادام که واقعیت مشکل رانپذیریم و ریشه یابی نکنیم هرگز به راه حل نخواهیم رسید.

برای همه شما آخر هفته دلپذیر، خاطره برانگیز و با آرامش و خبرهای خوش خواهانم.ابراهیم بی پروا

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.