نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۸
     

۱- از فقر طبقه بندی های متعدد و تعاریف بسیاری شده است. بنظرم هیچ تعریفی از فقر زیبنده تر از زمان را بی اندیشه سرکردن نیست.

۲- اصولا فرهنگ دینی با تفکر و اندیشه بیگانه است.

۳- فقط رهبران اندیشمند، خردمند، با شعور و با اراده راسخ می توانند با عبور از گذشته نیکبختی آینده ملت هایشان را تامین کنند و زندگی بهتربرای شهروندان و جامعه‌ای پیشرفته تر بسازند.

۴- در سخن گفتن واژه ها را باید دقت و اندیشه برگزینید.

۵- دیپلماسی معجزه گر است اگر طرفین مذاکره زبان دیپلماسی را بفهمند.

۶- همزیستی با کسانیکه تماشای صحنه اعدام را تشویق و بوسیدن دوعاشق در ملاعام را حرام می کننند نفرت انگیز، فاجعه بار، دیوانگی و محال است.

۷- واژه ‘غیر ممکن’ را از واژه نامه فکری خود حذف کنید.

۸- اگر مهرو محبت تان شامل خودتان نشود یا دروغین است و یا کامل نیست.

۹- اگر مغز به کار گرفته نشود منجمد می شود.

۱۰- هیچوقت برای مبارزه، صلح طلبی، دادگری و عدالت خواهی، آزادیخواهی و انساندوستی دیر نیست.

۱۱- هرگز نمی توانیم شجاع و شکیبا باشیم اگر در جهانی زندگی کنیم که فقط شادی و خوشی باشد.

۱۲- شاد بودن بدون شاد کردن بقا و دوامی ندارد.

۱۳- تاریخ سوژه ای برای تفکر در رخدادهای گذشته و عبرت گرفتن از آن هاست.

۱۴- اگر از شرایط خشنود نیستی مسیولیت تغییر ان با خود شماست.

۱۵- هیچ هنری برتر از تاثیر مثبت گذاشتن بر زندگی خود و دیگران نیست.

۱۶- وقتی انسان هستم که به خوشبختی انسان بیندیشم و راهکار ارایه دهم.

۱۷- اگر کسانی که به خوشبختی انسان نمی اندیشند را انسان بنامیم به انسان توهین می کنیم.

۱۸- مقایسه خود با کسانیکه در شرایطی بهتر قرار دارند خود می تواند انگیزه ای باشد برای رشد و پیشرفت.

۱۹- گفته شده است « قدرت فساد ببار می آورد و قدرت زیاد فساد زیاد». بنظرم اگر قدرت به عنوان ابزاری برای خدمت به مردم، برای نیکبختی مردم و رشد جامعه به کار رود بعید است به فساد آلوده شود.

۲۰- حق انتخاب یک حق جهانشمول است. هر نوع مانعی و هر عاملی به هر دلیلی شما را از این حق محروم کند به هر شیوه ممکن نابودش کنید.

برای تان آخر هفته دلپذیر، لذتبخش، و خاطره برانگیز خواهانم.ابراهیم بی پروا

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.