نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2022‏/22‏/11

 

 

 

 

دکتر ابراهيم بی پروا

استاد پیشین جامعه شناسی و علوم سیاسی در دانشگاه‌های امریکا،
از سردبیران و مدیر برنامه ریزی بخش فارسی صدای امریکا

برای دسترسی به تمام مقالات و نوشته‌های نویسنده اینجا کلیک کنید.

 

  • پراکنده گوییهای پایان هفته # ۱

مبارزه بخشی از گوهر انسان است.

هرکسی توان مبارزه دارد.

مبارزه فقط به یک شیوه محدود نمی شود.

پایداری در برابر بیدادگری و تلاش برای برقراری جامعه ای بر اساس عدالت یک وظیفه انسانی است.

حق طلبی یک اصل انکار ناپذیر هستی است.

سکوت و خاموشی در برابر جنایت از هر جنایتی بدتر است.

درست اندیشیدن بسیار سخت است ولی غیر ممکن نیست.

برابری انسان‌ها در برابر قانون و برابری در فرصتها از حقوق اولیه و اساسی هر انسانی صرفنظر از نژاد، قوم، ملیت، جنسیت، ایدیولوژی، گرایش جنسی، طبقه اجتماعی، مذهب، سن، شغل، دانش، … است.

حق آزادی انتخاب از حقوق اولیه و اساسی هر انسانی در تر جای جهان است.

همه انسان‌ها می توانند و حق دارند در مسیر درست و مثبت تغییر کنند.

انسان در ذات خود زاینده و سازنده است و با آموزش و پرورش درست زایندگی و سازندگی در انسان شکوفا می شود.

تبعیض و نابرابری و بیکاری از نشانه های یک جامعه بیمار است.

عشق،امید،آرامش، انرژی مثبت، شادی، تندرستی، پندار و گفتار و رفتار مثبت و کمک به دیگران از پایه های اساسی یک زندگی موفقیت امیز است.

کینه، حسد، مردم آزاری، خشونت، و افراطی گری از عواملی هستند که انسان را به بن بست هدایت می کنند.

رقابت سازنده، انتقاد سازنده، هدف سازنده از عوامل رشد انسان و پیشرفت جوامع هستند.

باور به توان خود عامل پیروزی است.

ترس و تصور شکست مسیری است که به سقوط انسان ونابودی جوامع منجر می شود.

دانایی و توانایی دوقلوهای بهم چسبیده هستند.

تسلیم در برابر ستمگران نشانه نادانی است.

دوست خوب و واقعی موجب قدرت می شود.ابراهیم بی پروا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند.