مبانی اندیشه‌های سیاسی و برنامه‌های اجرایی دکتر شاپور بختیار

مقدمه :

در اين متن ، فلسفه سياسی ، اصول اعتقادها و مبانی برنامه های اجرائی من برای تحقق انديشه هايم آمده است .

مقدمه :

در اين متن ، فلسفه سياسی ، اصول اعتقادها و مبانی برنامه های اجرائی من برای تحقق انديشه هايم آمده است . از پيش يادآوری كنم كه اين اصول به تعبير ديگر همانا خواسته های ملت ايران است به هنگامی كه با حركت تند و پرخاشگرانه خود رژيم دربار را طرد كرد و در برابر آن شعارهای « استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی » را به عنوان خواست های بنيادی خود ارائه داد . ازاين رو بجا مي دانم كه با نگاهی زود گذر به آنچه از آغاز فتنه خمينی تا كنون گذشت از سرنوشت خواسته های ملت ايران بار ديگر به اشاره ياد كنم . ملت ايران از آنچه دربار مي كرد و استقلال اقتصادی ايران را در برابر امپرياليسم و خواسته های تجاوزگرانه آن بر باد مي داد رنج می برد. دربار ، با دردست داشتن تمام اهرم های قدرت راه غارت منابع طبيعی ايران را برای امپرياليست ها هموار كرده بود و در برابر، دروازه های ايران را بروی كالاهای مصرفی غير ضروری و غالبا تجملی گشوده بود.

برای دریافت مبانی اندیشه‌های سیاسی و برنه‌های اجرایی دکتر شاپور بختیار در فورمت pdf اینجا را کلیک کنید.

Print Friendly, PDF & Email