نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏دوشنبه‏، 2019‏/11‏/11

 

 

 

نکات زیر هیچ ربطی به هم ندارد

خامنه ای گفته ” اشغال سفارت امریکا پاسخ به کودتای بیست و هشتم مرداد بود”.

مجتبی واحدی

 خوب عباس عبدی، چه کم از حسین شریعتمداری دارد؟ او در بی بی سی چیزی میگوید که آقا خوشش بیاید: علت اشغال سفارت امریکا، کودتای بیست و هشت مرداد بود.

یک – کسانی که سال پنجاه و هشت سفارت امریکا را اشغال کردند خود را “دانشجویان پیرو خط امام” مینامیدند.

دو– امامی که آن دانشجویان، خود را پیرو او می دانستند، حوادث بیست و هشت مرداد سی و دو را “سیلی اسلام بر صورت مصدق” میدانست.

سه – آن دانشجویان، چون خیلی پیرو آن امام بودند از ابتدای اشغال سفارت امریکا، در کنار سطل های زباله و در داخل کاغذ خُردکن ها، به دنبال ساختن مدرک علیه یاران دکتر مصدق و افشاگری علیه آنان بودند.

چهار – دانشجویانِ حرف شنو پیرو امام، به تبعیت از امامشان، بارها اعلام کردند علت اشغال سفارت امریکا، حضور شاه در امریکا و لزوم استرداد اوست. نه امامِ دانشجویان و نه دانشجویانِ خط او، حتی یکبار نگفتند سفارت را بخاطر کودتای بیست و هشتم مرداد- بخوانید سیلی اسلام به مصدق- اشغال کرده اند.

پنج– حالا آن امام، مُرده و امام زنده را عشق است. خامنه ای گفته ” اشغال سفارت امریکا پاسخ به کودتای بیست و هشتم مرداد بود”. خوب عباس عبدی، چه کم از حسین شریعتمداری دارد؟ او در بی بی سی چیزی میگوید که آقا خوشش بیاید :علت اشغال سفارت امریکا، کودتای بیست و هشت مرداد بود.

منبع: احترام آزادی

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.