نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏چهار شنبه‏، 2019‏/11‏/20

 

 

 

 

اشرار شمایید!‌

م. سحر

 

نامردمِ دژخیم و تبهکار شمایید

بى شائبه سرکردهء اشرار شمایید

*

شرّ از قِبَلِ نُطفهء ناپاکِ شما زاد

بدهیبت و بد باطن و بدکار شمایید

*

جرثومهء پَستى ز شما رُسته بر این بوم

کژباور و کژ دست و کژانگار شمایید

*

ظُلمت ز شما ریشه دوانده ست بر این خاک

چون شب پَره مجذوبِ شبِ تار شمایید

*

گر مِهرِ فروزنده بر این بام بر آید

در دامِ خودافکنده، گرفتار شمایید

*

منبر زشما دارِ جوانانِ وطن شد

زودا که ازین دار، نگونسار شمایید!

*

‌م. سحر

پاریس ۱۷. ۱۱. ۲۰۱۹

 

 

_________________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است. 

 

á