نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏يکشنبه‏، 2014‏/07‏/13

 

 

دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۲ ه‍.ش.

۱۸ تیر، سالگرد قیام نوژه- اسامی نظامیان و غیر نظامیان جانباخته

نام  ۲۴۰  تن ازجانباختگان قیام ۱۸ تیرماه ۱۳۵۹

 

نظامیان:

سپھبد سعید مھدیون - سرتیپ خلبان آیت محققی-سرھنگ ھادی ایزدی - سرھنگ خلبان داریوش جلالی- سرھنگ چتربازمحمد رضا نادری سرھنگ شھربانی غلامعلی وارسته پور - سرھنگ خسرو زرینه-سرھنگ خلیفه سلطانی - سرھنگ منوچھر صادقی - سرھنگ شھربانی سعیدامیری -سرھنگ حسین مصطفوی قزوینی - سرھنگ علی فاریا -سرھنگ احمدآزموده - سرھنگ نادر وحدتی پور.

سرگرد خلبان فرخزاد جھانگیری -سرگرد کورش آذرتاش -سرگرد ایرج خلف بیگی -سرگردمحمدھاشم صبوحی مقدم-سرگردحسن گوھری سرگرد چتربازمحسن جلالی قاجار -سرگردسیروس ستوده - سرگردمحمدحسین عزیزیان - سرگردبھمن پرتوی - سرگرد کاووس علیزاده.

سروان خلبان ناصرزرندی- سروان سیروس دھقان- سروان فضل لله رئیسی سروان محمدبراتی -سروان خلبان علی اصغرسلیمانی - سروان خلبان محمد بھروزفرد-سروان اسماعیل اصغری - سروان نورلله نجف نژاد - سروان غلامرضا ثابتی آزاد - سروان خلبان علی شفیق - سروان خلبان امیدعلی بو یری - سروان خلبان کریم افروز - سروان ھوا ئی ھرمززمان پور - سروان خلبان محمدملک - سروان علی حیدر آریانا- سروان ھوائی بیژن ایران نژاد.

ستوان خلبان ناصررکنی- ستوان چتر باز فیروزآذریان- ستوان ا براھیم محمد نظری-ستوان یکم خلبان محمد مھدی عظیمی فر-ستوان محمد تاجداری –ستوانیارسیاوش پورفھمیدی-ستوانیار شکرلله احمدی-ستوانیار منوچھر رھبری نژاد-ستوان یکم خلبان یحیی نجات- ستوانیارمحمدرضاقربان نجف آ بادی-ستوانیار محرمعلی زاھدی- ستوان ناصرمروتی- ستوان دوم جعفرراستگو- ستوان دوم محمدرضاجوادی- ستوانیار چتربازفریدون جواھرنیا- ستوانیارحسین ھالکی- سروانیار اصغرالماسی.

استواریکم چتربازمجتبی مرادی- استوارمنصورساجدی- استوار ناصر ساجدی استوارایرج درخشنده- استوارعلی کمپانی- استوار علیپور کرباسی- استوار محمدحسین فرنژاد- استواریکم محمدعلی مھرابی- استواریار رسول یحیی پسند استوارایرج مرودشتی- استوارعلی اکبر عیوض زادی-استوارمحمدعلی فرزام استوارحسن کاظمی- استوار ابراھیم جوادزاده- استوارقاسم نقیب زاده استوارخلیل عطری- استوار غلامحسین قایق ور- استوار جھانگیرفاتح پیروز- استوارحسن کریم پور تاری-استوار حبیب لله احمدی-استوارمحسن عسگریان-استوار چتر باز غلامحسین ھمدانی- استوارمنوچھرفتاحی نوده ای- استوار جمشید رنجبر- استوارمحمدتقی خاتون آبادی- استوارعنایت لله آزاد یگانه.

گروھبان منصورکثیرلو-درجه دارمیرلکی-ھمافرجعفرمظاھری کاشانی گروھبان ھوائی بخشعلی کریمیان- درجه دارجھانبخش فاتح جو- گروھبان یکم محمدحکیم آبادچی- درجه دارمحمدعا بدینی مقدم - درجه دارمحمدرسول ابریشمی گروھبان مرتضی فرح پور- گروھبان یکم سیاوش نوروزی - سربازعلی دریائی درجه دارمصطفی حجازی- درجه داراحمد محمدی- ھمافریوسف پوررضائی درجه دارخلیل خبازھاشمی- گروھبان یکم چترباز علی سعادتی.

 

غیرنظامیان:

 ذبیح لله مومنی (دانشجو)- محمد ده پھلوان (پزشکیار)- مریم حجازی (کارمند نیروی زمینی)- جلیل سلطانی- محمدھارونی- عبدمحمد ھارونی –سیاوش مومزائی-علی رحم صالحی- امیدوارآتش پرور- کمال سامع- رحمان مجاورصوفی- خلیل درویش- محمدکریم رکنی والا- ابراھیم ستوده-منوچھرکریمی- سیاوش ھمتی- اصغرلله وردی- ابراھیم کریمی- حسین کریمی- ابراھیم بیگلری- جمشید شمالی- مرتضی سوھانکی- بانو ( بی بی نیکبخت ۶۷ ساله مادرستوان ھوائی ناصررکنی)- جعفرھمتی-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: محکستان

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.