نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏دوشنبه‏، 2021‏/09‏/20

 

 

 

 

ابوالفضل محققی

عضو هئیت مرگ به عضویت هئیت علمی دانشگاه دولتی تاجکستان در می آید

مردی نه! بخاطر کارنامه سراسر جنایت بارش بخوان نامردی! با آن چهره سنگی که نوعی بلاهت در آن خوابیده وهر بار که دهان باز می کند ابعاد این بلاهت و عقب ماندگی بیشتر روشن می گردد، از آن دسته پیله ورانی که در دهان می بندند تا تظاهر بر گوهر فروشی کنند.در یک بده بستان سیاسی که با اذن و چشم نازک کردن پوتین همراه بود مورد تفقد دانشگاه دولتی تاجکستان قرار گرفت.

در شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان که در سال های اخیر بسیاری از ایرانیان عمدتا خارج از کشور که عاشق مسجد بستن، دستور بر ریش زدن ونام های ایرانی نهادن بر روی کودکان تازه تولد توسط رئیس جمهور آن "امام علی رحمان" هستند!

رئیس دانشگاه دولتی تاجکستان یک جلد دانشنامه دکترای افتخاری در کف "رئیسی" رئیس جمهور منتسب رهبر و منتخب اقلیت مردم ایران نهاد. همراه با یک "چپن ملی" سوزن دوزی شده که بر روی عبای کشمیری او افکند و عنوان عضو افتخاری هیئت علمی را به او بخشید و سواد شش کلاسه اورا بدرجه دکترا ارتقاع داد. تا به اصطلاح اعتباری باشد برای این بی اعتبارترین رئیس یک مملکت! "پدر سیاست بسوزد که از قاتل ادیب عضو هئیت علمی می سازد."

حال در پشت این عنوان بخشی سیاسی چه میزان رایزنی در تهران و دوشنبه صورت گرفته کسی را خبر نیست چه میزان بده بستان!

بده بستان های نوع روسی برای شکل دادن به اجماعی در مقابله با خطر طالبان صف کشیده پشت مرزهای تمامی شرکت کنندگان در اجلاس شانگهای از چین تا مسکو و دادن این دکترای دانشگاه برای بیسواد پیاده و بدنامی مانند رئیسی!

بگذریم که پذیرش عضویت ایران در این پیمان نیز بعد [از] سال ها باید در همین رابطه و صف بندی فعال ترشده قدرت های جهانی در برابر چین وروسیه ارزیابی کرد.

اما سخنرانی رئیسی در این مراسم که در نوع خود مانند هر سخنرانی دیگرش بی نظیر بود. درجه سفاهت و بی چشم وروئی آخوندی اورا در بالاتر دانستن تحصیلات حوزه ای خود که هیچ گونه معیار و اعتباری ندارد بر این دکترا و پائین آوردن مقام دانشگاه ملی و اصلی یک کشور درحد حوزه دینی نشان داد! درس خوبی برای رئیس دانشگاه و هئیت علمی که دریابند قیمت، عنوان و اعتبار مراکز علمی را نباید در پای هر بیسواد بی سروپائی بریزند! تا پاسخی این چنین دریابند.

وضعیت پیچیده، تراژیک و خنده دار این نماد جمهوری دست ساز خامنه ای در چهار گوشه جهان درعین زمان بسیار دیدنی و تامل بر انگیز است .

در یک سو در کشور سوئد در جریان محاکمه "نوری" بعنوان عامل جنایت هولناک سال شصت و هفت نام رئیسی بارها و بارها تکرار می شود که تحت تعقیب بین المللی است.

در آمریکا، در مرکز سازمان ملل متحد از ترس دستگیرشدن قادر به شرکت در اجلاس سالیانه این سازمان نیست. همزمان با گرفتن دکترای افتخاری سه نویسنده زندانی در ایران که توسط دولت او چه در زمان ریاست بر قوه قضائیه و چه زمان حال دستگیر شده اند برنده جایزه معتبرآزادی قلم می گردند و نام او بعنوان کسی که قلم ها می شکند مطرح می شود.

نهایت با نزدیک شدن سالگرد آبان ماه سال نود وهشت و کشتار وسیع جوانان توسط خامنه ای روحانی و رئیسی و دیدن او با دکترای افتخاری بر دست و شنل بر دوش که دهن کجی به مردم ایران نیز هست یکبار دیگر بما یادآوری می کند که در سیاست همه چیز ممکن است.

امام علی رحمانی که درمخالفت با تحجر گرائی اسلامی در مسجد می بندد و به دیدار رهبران ایران با رهبر اسلامی مخالف دولت تاجکستان اعتراض می کند در یک بندوبست سیاسی به متحجری با کارنامه بمراتب بدتر از طالبان دکترای علمی میدهد و آب پاکی روی دست هواداران ایرانی خود میریزد! در سیاست هیچ دوستی ثابتی نیست ثابت منافع سیاست بازان است وبس.

ابوالفضل محققی

منبع: گویانیوز

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.