نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏پنجشنبه‏، 2021‏/08‏/12

 

 

 

پیام

جوانان نهضت مقاومت ملی ایران از داخل کشور

برای مراسم سی امین سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار

 

«هیچ ملتی در هیچ برهه ای از زمان به جایی نرسیده جز با امید و پشتکار. از این جهت من امیدوار هستم که با وجود تلقینات آن رژیم مکتبی، با وجود تلاشی که از هر سو می شود تا شما را از وطن، از ملی گرایی و از دموکراسی مایوس و دور کند، شما زنده باشید، امیدوار باشید و نگذارید آن آتش دلتان خاموش شود. من تا زنده ام این مبارزه را ادامه می دهم و بعد می خواهم پیش از مرگ ده ها نفر را ببینم که این کار را ادامه می دهند. دکتر بختیار. سال ۱۳۷۰»

گاهی خود را مخاطب این پیام دکتر بختیار می بینیم. اما آیا ما و نسل ما که سال های پس از این پیام به دنیا آمده ایم، مخاطبان خوبی برای آن هستیم؟! و آیا می توانیم ادعا کنیم که همچنان آن آتش در دلمان زنده است؟! و در شمار آن ده ها و بلکه صدها نفری هستیم که امید دکتر بختیار برای ادامه مبارزه اش بودند؟!

این رژیم مکتبی که سعی داشت با انواع تلقینات دکتر بختیار را از برابر فکر و قلب و دیدگان نسل من پنهان دارد، غافل بود از اینکه آتش دل کشتنی و پرچم مبارزه در راه وطن و آزادی به زمین افتادنی نیست و اختری درخشان چون بختیار در پس هیچ ابری نهان کردنی نخواهد بود. با وجود تمام کوشش ها در سانسور کردن ها، نپرداختن ها، دروغ گفتن ها و تحریفِ زندگی و افکار او، هم از سوی رژیم حاکم و هم دیگر استبدادیون و آزادی ستیزان، نسل من اما پیام او را از لابلای تاریخ یافت و مسیر و جهت او را با لحظه به لحظه  زیست در استبداد حاکم، درک کرد و روز به روز بیشتر احساس و فکر خود را در صدا و پیام او و خواست خود را در مقصد و مرام  او کشف کرد

اکنون و در سالگرد جاودان شدن او، نسل من پرشور، زنده و امیدوار خود را به آن ده‌ها نفر ملحق میکند تا افتخارِ مبارزه در مسیر آن بزرگ مرد نامیرا را به دست آورد.

مسیری که برای ما با دو کلام نه و آری دکتر بختیار معنی میشود. نه بزرگ او به آن جنون دسته جمعی و انواع ارتجاع همراه و همیارش، نه به بی وطنی و آزادی ستیزی، نه به حکومت دینی و در هم آمیختگی مذهب و سیاست، و نه به فساد، جنایت، انواع فاشیسم و استبداد.

و امروز مهمتر از آن، آری او به آزادی، این سرآمد مواهب، آری و ایمان او به حرمتی که لازمه ی تشخص بشری است، آری و احترام ایمان گونه ی  او به قانون ناشی از اراده و خواست ملت، آری و عشق او به رسوم و آداب و فرهنگ ایران که پربهاترین میراث این ملت است، و آری او به ملی گرایی، لائیسیته و سوسیال دموکراسی

جاودانه باد نام و یادش و برافراشته باد پرچمی که بر کشید.

ایران هرگز نخواهد مرد

_________________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.