نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2020‏/08‏/11

 

 

 

 

پیام کوتاهی از آقای نیو نابت

 

آنچه او گفت و کرد آشکار است

ارزش این مرد بزرگ در استواری و ثابت قدمی و یکرنگی اوست. در اعتقادش به ایرانی آزاد و آباد.

آنچه او گفت و کرد اشکار است.

حسابگری حقیرانه برخی از ما نمیتواند واقعیت بود و نمود شاپور بختیار را تیره و تار سازد.

بهنگام آزردگی این بیت شعر رهی معیری را زمزمه میکرد،

جلوه ها کردم و نشناخت مرا اهل دلی

منم آن سوسن وحشی که به ویرانه دمید

 

درود بر او و یاران و رهروان یکرنگش

ن. نابت

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است. 

 

á