نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏شنبه‏، 2022‏/08‏/13

 

 

 

پیام آقای کاووس ارجمند

به مراسم سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتیبه

 

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما

حافظ شیرازی

 

با نزدیک شدن به سال روز پیروزی جنبش مشروطه در ۱۴ امرداد سال ۱۲۸۵ خورشیدی و برچیده شدن استبداد قبیله‌ای مذهبی قاجار و ایجاد پارلمان و قانون اساسی برگرفته از اراده‌ی ملت و هم زمان شدن آن با رویداد ترور ناجوانمردانه دکتر شاپور بختیار آخرین نخست وزیر سامانه پادشاهی مشروطه ما را بر آن می دارد که با نگاهی ژرف و موشکافانه جایگاه جنبش مشروطه به عنوان یک رنسانس ملی و آزادی خواهانه برای عبور از قدرت سران قبیله به دولت ملی و گذر از رعیت به ملت و برکناری روحانیت شیعه که در جایگاه قانون گذاری، محکمه های فقهی و به اصطلاح آموزش تکیه زده بودند به پارلمان، عدالتخانه و یا مجلس شورای ملی را باز بینی کنیم تا به کار پراهمیت و ملی دکتر شاپور بختیار ادامه دهنده راه مشروطه خواهان بزرگ و بویژه زنده یاد دکتر محمـد مصدق در نگاهبانی از آزادی و قانون اساسی مشروطه ایرانی پی ببریم . در آن قرن سه قاره بزرگ (آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین) زیر چکمه استبداد و استثمار کلونیالیسم اروپا قرار داشتند و هیچگونه انتخابات آزاد در این سه قاره وجود نداشت ولی ملت ایران توانست به چنین دست آورد بزرگی یعنی پارلمان و حکومت قانون در سال ۱۲۸۵ خورشیدی دست پیدا کند.

پدر بزرگ دکتر بختیار و دیگر سران ایل بختیاری مانند سردار اسعد از مشروطه خواهان بنام بودند و برای باز پس گیری مجلس شورایملی و حکومت قانون و مخالفت با محمـدعلی شاه قاجار که مجلس را به توپ بسته بود و مشروطه را تعطیل و در صدد برپائی حکومت مشروعه بود با اراده ای خلل ناپذیر با اتحاد با آزادی خواهان آذربایجان، گیلان و مازندران به تهران وارد شدند و بساط محمـد علی شاه قاجار و روحانیت متحد او در تبریز و تهران را برچیدند و مشروطه را به ایران بازگرداندند .

زنده یاد دکتر شاپور بختیار نیز مانند اجداد خود با پوشیدن لباس رزم در انقلاب نکبت بار اسلامی در سال ۵۷ و مخالفت با حکومت اسلامی نواب صفوی به دست روح اله خمینی و با پشتیبانی از قانون اساسی مشروطه همانند دکتر محمـد مصدق مرغ طوفان شد وگوشه گیری و تسلیم را به کناری نهاد و با فدا کاری و گذشتن از جان و دارائی خود تلاش کرد تا قانون اساسی مشروطیت را که خونبهای آزادی خواهان بزرگی چون میرزا جهانگیر خان شیرازی بود را نگاهبان باشد و سرنوشتی نیز همانند میرزا جهانگیر خان شیرازی» صور اسرافیل « شخصیت لیبرال دموکرات و ژورنالیست مشهور پیدا کرد .

صور اسرافیل در باغشاه و در برابر شیخ فضل اله نوری و محمـد علی شاه پس از شکنجه های بسیار به دار آویخته شد و دکتر بختیارنیز بخاطر پاسداری از قانون اساسی مشروطه پادشاهی و مخالفت با روحانیون قشری که با پشتیبانی طیف گسترده چپ به اصطلاح روشنفکر و بخشی از ملیون ره گم کرده و رفقای نیمه راه و با پشت کردن پرزیدنت کارتر و سران ارتش به او به گوشه ای در کشور پناه برد و سپس از کشور خارج و خود را به پاریس رسانید و در نخستین گام نهضت مقاومت ملی ایران را پایه گذاری کرد و دکتر بختیار اولین چهره اپوزیسیون با درخواست براندازی حکومت اسلامی گردید و در سال ۱۹۸۱ طرح گذار از حکومت اسلامی را ارائه نمود و رژیم اسلامی را در حالی که تمام جریان های چپ و حتی ملی از او پشتیبانی می کردند به چالش کشید و حکومت اسلامی بارها برای ترور او در خارج کشور نقشه کشید و در نهایت نیز دژخیمان سپاه پاسداران در لباس خودی و به نیرنگ وارد خانه او در پاریس که محل گرد آمدن آزادی خواهان بود گردیده و همان سرنوشت میرزا جهانگیرخان شیرازی (صور اسرافیل) را برای او رقم زدند. صور اسرافیل با فتوای شیخ فضل اله نوری و به فرمان محمـد علی شاه سرش بالای دار رفت و زنده یاد دکتر شاپور بختیار نیز به فتوای روح اله خمینی در پاریس گردن زده شد.

امروزه از محمـد علی شاه، شیخ فضل اله نوری و از خمینی به نیکوئی نام برده نمی شود ولی آزادگان ایرانی از صور اسرافیل و دکترشاپور بختیار به نیکوئی نام می برند و نام هردو در کنار دیگر آزادی خواهان عصر مشروطه زنده و جاوید است .

و سعدی شیرازی می گوید:

نام نیکو گر بماند ز آدمی    به کز او ماند سرای زرنگار

 

ایران هرگز نخواهد مرد

کاووس ارجمند

مشروطه خواه هوادار زنده یاد دکتر شاپور بختیار

جولای ۲۰۲۲

_________________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.